Adresa Program "Scoala Dupa Scoala"

Către
Toate unităţile de învăţământ de stat şi particulare

Unităţile de învăţământ de stat şi particulare care desfăşoară activităţi remediale în cadrul programului naţional pilot de tip "Şcoală după şcoală", vor transmite la Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov până în data de 5 aprilie 2021, inclusiv, documentele justificative în original care stau la baza încadrării elevilor în GT(Grup Ţintă) pentru luna martie şi prevăzute la punctul 8.1. din Procedura operatională nr. 2433/12.03.2021, privind împlementarea în judetul Ilfov a programului naţional pilot de tip "Şcoală după şcoală" (componenta financiară), după cum urmează:

ii. listele de elevi înscrişi în program pe baza solicitării scrise a părintelui/reprezentantului legal;

iii. listele cu elevii aflaţi în situaţie de corigenţă, cu situaţie neîncheiată la sfârşitul semestrului I, an şcolar 2020-2021;

iv. situaţia conţinând numărul de elevi participanţi la activităţile remediale lunare (liste nominale de prezenţă pe grupe);

v. orarul activităţilor remediale planificate şi realizate pe zile şi pe grupe de elevi.

Dosarul cu documentele în original precizate la punctele ii - v va fi însoţit de o adresă de înaintare, urmată de solicitarea de deschidere a creditelor bugetare. O copie a dosarului se va păstra în unitatea de învăţământ. Dosarele depuse după data de 5 aprilie nu sunt admise.

Pe site-ul I.Ş.J. Ilfov în zona securizată se află pentru completare documentul creat în Google Forms privind constituirea, până în data de 25 ale lunii martie, a grupului ţintă, vezi Ordinul 3.460/2021, art. I. 2 La articolul 5, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

(9) Unităţile de învăţământ actualizează, lunar, numărul grupelor şi lista elevilor care vor participa la activităţile Programului naţional pilot de tip «Şcoala după şcoală» în luna următoare, prin cuprinderea şi a altor elevi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate şi pentru care se sollcită includerea în  program. Părinţii sau reprezentanţii legali ai elevilor pot depune solicitările de cuprindere a acestor elevi în program şi în afara termenului prevăzut în anexa la prezentele norme metodologice, în mod continuu, până la data de 25 a fiecărei luni.

Documentul creat în Google Forms este transmis pentru completare şi pe grupul de WhatsApp al directorilor.

Procedura operaţională nr. 2433/12.03.2021, privind împlementarea în judeţul Ilfov a programului naţional pilot de tip "Şcoală după şcoală"este postaă pe site-ul IŞJ Ilfov la ELEVI - Programul "Şcoală după şcoală".

Descarca Adresa Program "Scoala Dupa Scoala"

Noutăți

Autentificare